Tregetim Karburantesh, Import Export

Produktet

Produktet që ofrojmë në treg janë:

  • Gazoil 10ppm
  • Benzinë pa plumb
  • Solar, Mazut
  • Lëndë djegëse për kaldaja

NAFTA: ÇFARË ËSHTË AJO?

Nafta përkufizohet si një përzierje veshtullore, e djegshme, me ngjyra që variojnë nga e verdha në të zezë, e përbërë nga hidrokarbure të gazta, të lëngëta e të ngurta që gjendet në kushte natyrore nën sipërfaqen e tokës. Ajo mund të ndahet në përbërës ku përfshihet gazi natyror, gazolina, benzina e rëndë, vajguri, vajrat lubrifikuese e ato që përdoren si karburant, parafina e ngurtë dhe asfalti, dhe shërben si lëndë e parë për një shumëllojshmëri nënproduktesh.

Blu Diezel 10 ppm ( Dieseli me Përqindjen më të Ulët të Squfurit) ka një përmbajtje shumë të ulët të squfurit, më pak se 10 pjesë për milion (ppm). Ky është Dieseli më i mirë që ekziston sot në tregun ndërkombetar të karburanteve.Ai ndihmon në mosndotjen e mjedisit, nuk dëmton shëndetin publik dhe motorrin e makinës.

Benzina ​​është një produkt që përftohet nga distilimi i vajit papërpunuar në një temperaturë që rri pezull midis 35 dhe 215  ° C .Kjo është një lëng shumë të ndezshme, transparent, pa ngjyrë, erë vaj dhe acute

Oktani është njësa e matjes së resistncës gjatë vetë-ndezje së benzinës apo hidrokarbure të tjera të përdorura për motorët me ndezje me kandelë, që do të thotë aftësi për ti rezistuar ndezjes së parakohshme në motor. Pra është një parametër për matjen e pikës së ndezjes së benzinës.

Lëndët djegëse janë substanca të cilat gjatë djegies lirojnë nxehtësi ose formë tjetër të energjisë. Burimet kryesore janë : qymyri, gazi natyror, nafta. Nafta dhe gazi natyror plotësojnë 65 % të nevojave të përgjithshme, qymyri 25 % dhe energjia bërthamore 4 %.

Nafta dhe gazi natyror prejardhjen e kanë nga gjallesat.