Tregetim Karburantesh, Import Export

Certifikime

Diezela shpk disponon Certifikata ISO, Licence per Ndertim, Licence per Prodhimin e Energjise Elektrike si dhe Lejen per ndertimin e HEC.